Algemene Voorwaarden
DADO Systems

1.Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

DADO Systems: het renovatiebedrijf dat renovaties en elektriciteitswerken uitvoert en gevestigd is op het adres Galliardstraat 42, 2610 Antwerpen.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die DADO Systems opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Subcontractors: derden die door DADO Systems zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden.

DADO Systems
Galliardstraat 42, 2610 Antwerpen
BTW. BE 0840.044.150

Telefoon
+32 476 60 54 82

E-mail
dado @ dadosystems.com

2.Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van DADO Systems.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

3.Offertes en overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van DADO Systems zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. De overeenkomst tussen DADO Systems en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van DADO Systems schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en/of wanneer DADO Systems een opdracht schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
3.3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen DADO Systems en de opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst komen.

4.Uitvoering van de werkzaamheden

4.1. DADO Systems zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. DADO Systems is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van Subcontractors.
4.3. DADO Systems is niet aansprakelijk voor schade of vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden die het gevolg is van handelen of nalaten van de Subcontractors, tenzij deze schade of vertraging het gevolg is van opzet of grove schuld van DADO Systems.
4.4. DADO Systems zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit te voeren.